EL CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA POSA EN MARXA LA CONVOCATÒRIA DEL  2n PARLAMENT CIUTADÀ DE TERRASSA I MANIFESTA LA SEVA DECEPCIÓ PER LA MANCA D’INTERÈS PER PART DE LA MAJORIA DE PARTITS POLÍTICS DEL CONSISTORI PER TIRAR ENDAVANT LA REVISIÓ DEL ROM

A les dues darreres reunions ampliades del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana (21 d’octubre i 18 de novembre) s’ha aprovat la convocatòria del 2n Parlament Ciutadà de Terrassa, a celebrar en el transcurs del 1r trimestre del 2018. El tema a tractar, decidit per unanimitat, serà: “Impulsar la democràcia en el marc dels drets humans a Terrassa  i en l’aplicació de la Carta europea de Salvaguarda dels DDHH a la ciutat”, a partir de les propostes de les entitats Espai de Drets, Observatori Ciutadà Municipal (OCM)  i l’AVV del Segle XX.

Volem parlar de drets humans tot centrant-nos en aquest document signat per l’Ajuntament de Terrassa l’any 2000, però oblidat en un calaix durant tots aquests anys, a banda de ser un gran desconegut per part de la ciutadania. Partim de la idea que els drets humans són transversals,  per tant, considerem imprescindible crear les condicions per a un treball també transversal amb les persones i entitats que hi vulguin participar tot fent un diagnosi del compliment d’aquests drets fonamentals i treballant per aconseguir una dinàmica col· lectiva  que fixi els objectius que volem assolir per a la nostra ciutat. I ho volem fer a través del debat,  amb una declaració d’acords i amb el compromís d’elevar aquests acords als òrgans de govern municipal  i, especialment, de vetllar perquè aquests acords siguin executats.

El 1r Parlament Ciutadà de Terrassa es va estrenar al gener d’aquest any parlant d’aigua i de la seva gestió. Després d’aquella primera experiència, avui ens reafirmem en la idea que el Parlament Ciutadà, tal com queda recollit en les seves bases de funcionament: “És una eina de debat públic, un espai per escoltar i per parlar, que compta amb la participació de persones, entitats i col∙lectius. Un espai on tractar qualsevol tema de ciutat i on qualsevol persona o entitat ha de tenir l’oportunitat de participar i denunciar, deliberar i prendre acords.”.

Des del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana apostem per impulsar espais de democràcia que donin veu a la ciutadania, per això entenem el Parlament Ciutadà com un camí cap a un model innovador de democràcia amb més responsabilitat, implicació i capacitat de decisió de les persones. Un instrument per aconseguir l‘ideal de democràcia i per a l’empoderament ciutadà, entès com una experiència col∙lectiva d’autoorganització que implica informació i formació, debat i presa de decisions.

Creiem que només així, la ciutadania pot esdevenir un conjunt de persones implicades en la comprensió dels problemes que els afecten i en la recerca de solucions que permetin una gestió dels assumptes col∙lectius de forma igualitària, democràtica, solidària i sostenible.

I sent  precisament un dels  temes principals del 2n Parlament Ciutadà el de la democràcia,  al consell celebrat aquest dissabte, dia 18 de novembre, es va tractar sobre el projecte de modificació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) que va entrar en fase de revisió i presentació d’al·legacions al mes de juliol passat i que a data d’avui es troba totalment paralitzat.

El CdAC, a través de l’AVV Segle XX, Observatori Ciutadà Municipal (OCM) i FAVT, va presentar esmenes al ROM fent incidència en el dret de reconeixement envers les entitats alhora de presentar propostes de resolució al Ple municipal, i a que aquestes puguin ser defensades per les pròpies entitats, és a dir que tinguin veu pròpia, i no com està succeint actualment que han de parlar a través dels partits polítics si volen que el ple es manifesti al respecte. També es va incidir en què es reconegui el seu dret a participar amb veu i vot als òrgans d’administració dels organismes municipals, així com la necessitat de dotar als consells municipals i sectorials de capacitat decisòria.

Aquesta manca d’interès i de passivitat que sembla que impera en el si de la majoria dels partits polítics amb representació al consistori, pel que fa a aquesta  revisió del ROM, requisit imprescindible si es vol millorar el Reglament de Participació Ciutadana, denota fins a quin punt la democràcia es troba segrestada per les institucions i demostra que l’única democràcia que ens està permès utilitzar a la ciutadania és la que deleguem a través del sistema de representació i no la que hauríem de poder exercir com a subjectes polítics i sobirans.

Grup Dinamitzador CdAC

Terrassa, 20/11/17

Anuncios