Nota de premsa.- La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa fa públiques les conclusions del seu estudi de conjuntura econòmica corresponent al quart trimestre de 2017 i les expectatives dels empresaris de la demarcació territorial de Terrassa per al primer trimestre de 2018. L’informe l’elabora la institució en col·laboració amb l’IDESCAT des de l’any 2003.

Resultats globals

Els resultats de l’estudi indiquen que l’evolució econòmica durant el quart trimestre del 2017 ha experimentat una desacceleració en el ritme d’activitat per al conjunt d’activitats econòmiques de la demarcació. Un valor del saldo 4,6 punts en la marxa dels negocis, 8,7 punts menys que el trimestre anterior, indica que l’activitat empresarial ha experimentat un alentiment en el darrer trimestre de l’any. Aquest resultat està en consonància amb l’evolució de l’activitat econòmica en el conjunt de Catalunya que, segons l’últim informe trimestral de conjuntura publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona, assenyala que el PIB trimestral a Catalunya hauria augmentat un 0,5% trimestral durant l’últim trimestre deixant la taxa anual de creixement del PIB en un 3,4%, i que tanca l’any 2017 amb una lleugera desacceleració del ritme d’activitat econòmica iniciada durant el tercer trimestre i que ha estat més intensa en el transcurs dels últims tres mesos de l’any.

Malgrat l’apreciable davallada del valor del saldo en el quart trimestre, es manté la tendència positiva del ritme de l’activitat per al conjunt d’empreses de la demarcació de Terrassa. L’any 2017 tanca amb tres anys -37 mesos-consecutius amb un valor positiu de la marxa dels negocis a la demarcació de Terrassa.

Pel que fa a la percepció sectorial de l’evolució de l’activitat, la indústria en el seu conjunt mostra un valor de 2,8 punts, 8,3 punts menys que trimestre anterior i un menor nombre de respostes positives tot i que les respostes que indiquen una manteniment de l’activitat s’han mantingut estables. La indústria de l’alimentació i la indústria química, que han revertit completament la tendència negativa del tercer trimestre de l’any, són les que han experimentat un major increment de l’indicador de la marxa dels negocis amb uns valors de 28,4 punts i 15,4 punts, respectivament, que reflecteixen un increment per a cada sector de 33,8 punts i 18,5 punts. Al mateix temps, la indústria metal·lúrgica i les agrupades dins d’altres indústries manufactureres mostren valors positius de 5,8 punts i 22,6 punts, si bé han experimentat una davallada en el saldo de 12,5 punts i 20,6 punts, respectivament, en relació al trimestre anterior. Per la seva part, la indústria de la fusta, el suro, el paper i les arts gràfiques, que ha mantingut una dinàmica força feble durant tot l’any 2017, ha experimentat un valor negatiu de -58,5 punts, que representa 49,4 punts menys que el trimestre anterior. Així mateix, la indústria del tèxtil, confecció, cuir i calçat i la indústria de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics han experimentat mostren valors negatius de l’indicador de la marxa dels negocis amb -23,9 punts i –7,0 punts, respectivament, i han reduït el seu valor respecte tercer trimestre de l’any en 4,8 punts i 42,9 punts, respectivament.

Per la seva part, el sector de la construcció es manté en el valor positiu de l’indicador amb un total de 2,8 punts, valor pràcticament idèntic a l’experimentat el tercer trimestre de l’any (2,7 punts), i trenca la tendència a la baixa en el ritme d’activitat que ha experimentat en el transcurs dels últims períodes.

Per la seva part, el sector del comerç, que ha mostrat un notable dinamisme durant els últims trimestres, baixa de forma significativa el valor de l’indicador de la marxa dels negocis fins a 7,7 punts, 13,1 punts inferior al valor del trimestre anterior. Pel que fa al sector serveis, també ha mostrat símptomes de desacceleració de la marxa dels negocis en el darrer trimestre de l’any amb 4,6 punts, reduint el seu valor en 8,6 punts, una tendència que caldrà confirmar en els propers períodes.

Expectatives per al primer trimestre de 2018

L’indicador de les expectatives sobre la marxa dels negocis per al primer trimestre de 2018 ofereix un valor de 5,2 punts per al conjunt d’activitats econòmiques, experimentant una lleugera millora de 0,6 punts en relació a la valoració de la marxa dels negocis del quart trimestre, el que indica que el ritme d’activitat es mantindrà estable a l’observat al tancar l’any 2017.

Pel que fa a la indústria, presenta un saldo d’expectatives de 3,8 punts, un punt per sobre del la valoració del trimestre el que indica que l’activitat es pot mantenir estable en el sector. Per subsectors industrials, la industria tèxtil i la industria de la fusta i suro, paper i arts gràfiques presenten un valor d’expectatives negatives però milloren en relació a la valoració del 4t trimestre i, per tant, es pot mantenir el ritme d’activitat feble però mostrant símptomes de lleu millora. Per la seva banda, la indústria alimentària mostra un valor d’expectatives de 19,8 punts, 8,6 punts inferior a la valoració del quart trimestre i, per tant, durant el primer trimestre de 2018 pot donar-se una desacceleració de l’activitat en el sector. Aquesta mateixa circumstància es pot donar en la indústria química i la del metall on els valors de les expectatives són inferiors a la valoració de la marxa dels negocis durant el quart trimestre. Per últim, la indústria de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics pot millorar la seva activitat durant el primer trimestre de 2018 donat que el valor d’expectatives supera en 17,6 punts la valoració del quart trimestre i es passaria d’una situació de valoració negativa a una discreta acceleració del ritme d’activitat en aquest sector industrial.

Per la seva part, el sector de la construcció, que ha tancat l’any amb un resultat positiu de 2,8 punts després d’un període de tendència a la baixa, ofereix expectatives positives per al primer trimestre de l’any amb un valor de 3,7 punts, xifra superior a la valoració del quart trimestre. Pel que fa al sector terciari, el comerç també ofereix unes expectatives positives per al primer trimestre de 2018 amb un valor de l’indicador de 6,3 punts, un valor inferior al del mostrat en el quart trimestre de 2017 (7,7 punts) que podria pronosticar certa desacceleració en el ritme d’activitat del sector. El sector serveis, que ha mantingut un bon ritme d’activitat durant l’any 2017 si bé amb valoracions tendents a la baixa en cada trimestre consecutiu, presenta unes expectatives positives però força moderades, que obliga a observar i analitzar l’evolució futura per valorar si el sector es troba en l’inici d’una desacceleració en el ritme d’activitat.

Evolució i expectatives de l’ocupació i del nivell de preus

Pel que fa a l’ocupació, el conjunt dels sectors ofereix un saldo positiu d’expectatives de 0,9 punts per al primer trimestre de 2018. Aquest valor se situa 8.7 punts per sota de la valoració del 4t trimestre i, per tant, s’espera una desacceleració per al conjunt d’activitats empresarials de la demarcació. El sector comerç és el que ofereix un saldo d’expectatives positiu més alt amb 2,8 punts, si bé amb un descens de 14,5 punts respecte al valor assolit en el darrer trimestre de l’any. Juntament amb el sector serveis que, amb 2,3 punts del valor de l’expectativa, 0,8 punts per sota que el del trimestre analitzat, s’espera que ambdós sectors experimentin una certa desacceleració en el ritme de generació d’ocupació del primer trimestre de 2018. Per la seva part, el sector de la indústria i el de la construcció, que amb -2,9 punts i -2,0 punts, mostren un significatiu descens de 21,3 punts i 9 punts, respectivament, respecte a la valoració expressada en el trimestre anterior el que indica una previsió de ralentització per al primer trimestre de l’any.

Quant a l’evolució del nivell de preus, el tercer trimestre de l’any tanca amb un saldo global de 0,1 punts i el saldo de les expectatives per al primer trimestre de l’any mostra una significativa tendència a l’increment dels preus amb una valoració mitjana de 9,6 punts. Aquesta tendència s’observa en tots els sectors, arribant als dos dígits en el sector del comerç i de la indústria que, havent tancat el tercer trimestre amb -1,1 punts i 0,3 punts, ofereixen un saldo d’expectatives de 11,7 punts i 10,9 punts, respectivament. Pel que fa a la construcció i sector serveis que tanquen el trimestre analitzat amb 0,3 i 0,4 punts, preveuen un augment dels preus amb del valor de les expectatives de 8,8 punts i 8,3 punts, respectivament.

Grau d’utilització de la capacitat productiva

El grau d’utilització de la capacitat productiva se situa en el 71,8%, un valor superior en 1,6 punts al que es va assolir durant el trimestre anterior. La indústria alimentària, la indústria de la fusta i el suro, el paper i les arts gràfiques, la indústria del metall i la indústria de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics presenten valors d’ús de la capacitat productiva superiors a la mitjana, amb valors de 78,4%, 79,6%, 72,7% i 80%, respectivament. Per la seva banda, la indústria tèxtil i la indústria química mostren valors de 67,5% i 66,5%, respectivament d’ús de la capacitat productiva, per sota del valor mitjà assolit per al conjunt del sector. Pel que fa a la indústria de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics continua experimentant valors propers a la plena utilització de la capacitat productiva per onzè trimestre consecutiu.

Les expectatives d’utilització de la capacitat productiva per al primer trimestre del 2018 se situen en el 71,4% de mitjana i, per tant, s’espera que el ritme d’activitat es mantingui estable durant aquest període. Seguint la mateixa tendència que s’ha donat per al grau d’ús de la capacitat productiva, la indústria alimentària, la indústria de la fusta i el suro, el paper i les arts gràfiques, la indústria del metall i la indústria de fabricació d’equips mecànics, elèctrics, electrònics i òptics preveuen situar l’ús de la seva capacitat productiva durant el tercer trimestre per sobre de la mitjana, amb valors de 78,1%, 80,4%, 73,1% i 75,3%, respectivament. Per la seva part, la indústria tèxtil i la indústria química mostren valors d’expectatives d’ús de la capacitat productiva per sota de la mitjana, amb valors de 63,5% i 69%, respectivament.

Factors que limiten la marxa dels negocis

El principal factor que ha limitat la marxa dels negocis durant tot l’any 2017 ha estat la feblesa de la demanda per al 48,1% de les empreses de la demarcació. Per la seva part, l’augment de la competència ha estat el factor assenyalat pel 44,7% de les empreses i se situa, per tant, en segona posició per ordre d’importància. Un conjunt de causes sense precisar i les dificultats

de finançament han estat els factors que més han afectat al 26,8% i 22,4%, respectivament, de les empreses. La feblesa de la demanda reprèn el seu protagonisme i torna a ser el factor que més afecta al col·lectiu empresarial, després que en l’any 2016 la circumstància limitadora de la marxa dels negocis que més va preocupar a les empreses va ser l’augment de la competència.

L’índex de confiança empresarial modera al 5% el seu valor en tancar l’any 2017

L’any 2017 tanca amb un índex de confiança empresarial del 5% per al conjunt d’activitats empresarials de la demarcació, un valor que reflecteix una disminució de 2,1 punts en relació amb el valor mostrat durant el trimestre anterior com a conseqüència del descens en l’activitat i la marxa dels negocis experimentat durant el quart trimestre de l’any així com els descens en les expectatives per al primer trimestre de 2018. Tots els sectors d’activitat expressen una moderació en el valor de l’índex de confiança. En el cas de la indústria (5,5 punts) i la construcció (3,4 punts), els descensos són de 0,3 punts per a cada sector, mentre que en el cas dels sector comerç (7,5 punts) és de 4,2 punts. Pel que fa al sector serveis (4,0 punts), que mostra un valor positiu de l’índex d’expectatives de 2,3 punts, disminueix en 2,3 punts a causa de la desacceleració del ritme d’activitat per la moderació de les expectatives dins del sector.

Indicadors econòmics

El quart trimestre de 2017 s’ha tancat amb una ocupació a la demarcació de Terrassa de 182,913 persones en actiu (152.577 de les quals en condició de treballadors assalariats i 30.336 com a autònoms), xifra que representa una variació trimestral -1,98% i un increment anual del 6,10%.

Pel que fa l’evolució de l’atur, aquest indicador ha experimentat una tendència a la millora en tancar el mes de desembre de 2017 i el ritme de contractacions ha experimentat una evolució anual positiva. Pel que fa a l’atur, l’any 2017 s’ha tancat amb un total de 25.691 persones enregistrades al servei d’ocupació de Catalunya, xifra que indica una variació de -1,31% respecte al mes anterior i una reducció anual del 10,03%. Per la seva part, el ritme de contractació, amb un total de 12.948 persones que s’han incorporat al mercat laboral durant el desembre, ha experimentat un increment de l’11,56% respecte al mes de desembre de l’any anterior.

Mostra representativa

Totes les xifres i resultats d’aquest informe s’han extret d’una enquesta elaborada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), que s’ha dut a terme durant el mes de gener de 2018 mitjançant entrevistes telefòniques directes a empresaris dels dotze municipis de la demarcació de la institució representatius de tots els sectors econòmics (indústria, construcció, comerç i serveis). La mostra comprèn 517 empreses i el marge d’error estimat és del 4,3%.

Anuncios