El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la licitació de les obres de millora a la C-58 per un import total de 31,6 milions d’euros, que abasten els trams entre Sabadell i Terrassa, sentit Manresa, i entre Terrassa i Badia del Vallès, en sentit Barcelona. Aquests treballs contribuiran a descongestionar un dels eixos de comunicació amb més trànsit de Catalunya.

La C-58, una de les principals vies d’accés a Barcelona per als vehicles que venen del Vallès Occidental i el Bages, registra, a l’entorn de Barcelona, més de 160.000 vehicles diaris de mitjana i a l’altura de Terrassa centre, 54.000. Entre Barcelona i Sabadell, la calçada té tres carrils de circulació per sentit, i fins a Terrassa, dos. Aquest fet comporta congestions de trànsit i una minva de la funcionalitat en diversos punts de l’autopista, especialment en les zones a l’entorn dels enllaços i en les hores punta.

Territori i Sostenibilitat ha previst resoldre aquesta situació amb solucions tècniques diverses, segons cada cas. Així, ha elaborat un pla que inclou tres actuacions, que augmentaran la capacitat de la via i milloraran la fluïdesa i seguretat de la circulació. Avui el Departament licita els treballs de millora entre Sabadell i Terrassa i també inicia les obres de dues actuacions entre Terrassa i Badia del Vallès.

Ampliació entre Sabadell  i Terrassa

Així, avui s’ha obert la licitació, per un valor de 17 MEUR, de les obres d’ampliació de l’autopista entre Sabadell i Terrassa. Es preveu que els treballs comencin a principis de l’any vinent i tinguin un termini d’execució de 15 mesos.

L’obra que ara es licita abasta la calçada de la C-58 en sentit Manresa, en un tram d’uns 4,5 quilòmetres entre els enllaços Ronda Oest de Sabadell i Can Parellada de Terrassa. Consisteix en l’eixamplament de la plataforma per assolir quatre carrils; en un primer tram, aquesta ampliació facilitarà el trenat dels vehicles (canvis de carril) en la calçada principal; en un segon tram, l’eixamplament servirà per a formar una calçada lateral de dos carrils per a distribuir els moviments d’entrada i sortida a l’autopista i separar-los del trànsit de pas. D’aquesta manera, l’actuació afavorirà la fluïdesa en la circulació.

Actualment, hi ha un tram en aquest àmbit on el tronc passa a tenir dos carrils; amb l’obra, continuarà amb dos per al trànsit de pas en el tronc i dos, en el lateral, per a les entrades i sortides. Es preveu que 22.000 (prop de la meitat) dels 48.000 vehicles que circulen cada dia per aquest tram de la C-58 cap a Terrassa i Manresa, es podran incorporar al lateral i, així, el tronc quedarà per a 26.000 vehicles, que podran circular amb més comoditat, seguretat i fluïdesa.

Les principals actuacions previstes en l’obra que ara s’impulsa són:

·         Tram entre la entrada de la Ronda Oest de Sabadell i la següent sortida, l’enllaç de Sant Quirze (quilòmetre 15,4): Es forma un quart carril continu per a millorar el tram trenat entre entrada i sortida. Com a conseqüència, es traslladarà el ramal de sortida de l’enllaç de Sant Quirze nord i es modificarà l’actual pas sobre el vial que comunica els dos costats de la C-58. La configuració de l’autopista C-58 en aquest primer tram serà, per tant, de 3 carrils per al tronc de l’autopista  i un quart carril, situat a continuació en el mateix tronc, per a trenats.

·         Ramal d’incorporació de l’enllaç de Sant Quirze Nord (km 15,8). Es conserva el carril d’entrada a l’autopista i el tronc principal passa de 3 a 4 carrils. Uns 700 metres més endavant, la calçada es bifurca: es deixen 2 carrils per al tronc i dos carrils per formar una calçada lateral per absorbir l’elevat trànsit d’aquest tram.

El tronc principal continuarà amb una configuració de dos carrils sense connexions, fins al final de l’actuació, al quilòmetre 18,8. Les connexions seran recollides per la via col·lectora-distribuïdora.

·         Via col·lectora-distribuïdora. La calçada lateral distribuïdora continuarà amb 2 carrils fins a l’enllaç de la riera de les Arenes, on la secció serà de 3 carrils durant uns 300 metres. Per a creuar la riera de les Arenes, es construirà un nou viaducte (de 128 metres de longitud), paral·lel al del tronc principal. Aquesta via col·lectora recollirà, així, la sortida i l’entrada de l’àrea de servei i els ramals d’entrada i sortida de l’avinguda del Vallès Nord i Sud. Al quilòmetre 18,5 la via es bifurca entre el carrer de l’Anoia i un últim accés a la C-58.

·         Reordenació dels accessos. Addicionalment, les obres permetran reordenar i millorar els accessos als polígons de Can Parellada, Santa Margarida, Terrassa est i a la carretera BP-1503 (cap a les Fonts i Rubí). Així mateix, l’obra comportarà la modificació de la calçada lateral existent actualment a l’enllaç Terrassa est.

·         Principals estructures: A més de la modificació del pas superior de l’enllaç de Sant Quirze nord i el nou viaducte sobre la riera de les Arenes, les obres inclouran el perllongament d’un pas inferior a l’entorn de l’enllaç Terrassa est per adaptar-lo a l’eixamplament de la plataforma.

·         Altres treballs. Les obres inclouran altres tasques com els desviaments i reposició de serveis, els moviments de terres, la formació de ferms i paviments, els elements de drenatge, la senyalització i barreres de seguretat, la xarxa de telecomunicacions i enllumenat, o les mesures d’integració en l’entorn.

Inici d’obres entre Terrassa i Badia del Vallès

D’altra banda, el Departament de TES inicia, amb les tasques prèvies d’implantació i de senyalització, les obres corresponents a l’ampliació de l’autopista C-58 de la calçada sentit Barcelona, entre Terrassa i Badia del Vallès. En concret, són dues actuacions que sumen una inversió de 14,6 MEUR: la construcció d’un tercer carril entre Terrassa est i l’enllaç de Sabadell Centre (al terme de Sant Quirze del Vallès) i a la formació de nous carrils de trenat entre el nus de Sant Pau (Sabadell) i l’enllaç amb l’AP-7/B-30 (Badia del Vallès). Les obres tenen un termini d’execució, en ambdós casos, de 12 mesos.

Els treballs al tram entre Terrassa i Sant Quirze consistiran en l’eixamplament de la calçada per formar un tercer carril al tronc de l’autopista, que s’iniciarà poc després de l’accés de Terrassa est fins a enllaçar amb el tercer carril que ja existeix a l’altura de l’enllaç de Sabadell centre. Aquest nou carril tindrà una longitud de 4,2 quilòmetres. Addicionalment, es formarà un quart carril (carril de trenat), discontinu, per facilitar les incorporacions i sortides de l’autopista en aquest tram en millors condicions de seguretat i de fluïdesa.

Aquesta obra pretén pal·liar les retencions que s’originen a l’entorn del quilòmetre 17, on una calçada lateral en el sentit Barcelona aporta diàriament uns 20.000 vehicles (provinents de l’accés de Terrassa est, Rubí, les Fonts i polígons) al tronc de la C-58, que ja ve carregat amb uns 30.000 vehicles procedents de Terrassa centre, Manresa i altres punts.

L’ampliació de l’autopista, que s’ha dissenyat tot minimitzant l’ocupació de terreny i l’impacte en l’entorn, comportarà l’adaptació de les estructures actuals de manera que s’eixamplarà el pas superior sobre la línia d’FGC de Sabadell i l’estructura de l’enllaç de Sabadell centre.

Facilitar els canvis de carril i reduir la congestió

Pel que fa als treballs al tram entre el nus de Sant Pau i l’enllaç amb l’AP-7/B-30, comportaran la formació de dos carrils més a l’autopista en sentit Barcelona per facilitar als conductors els canvis de carril i incorporacions i sortides. Per aconseguir-ho, es donarà continuïtat als ramals actuals de l’enllaç de Sant Pau. Aquesta actuació requerirà eixamplar l’actual estructura sobre el riu Sec i desplaçar uns metres el traçat d’una carretera local situada al peu de l’autopista i que uneix Badia del Vallès i Cerdanyola, així com adequar un tram del riu Sec al seu pas per Badia del Vallès. Aquests nous carrils tindran una longitud d’1,8 quilòmetres.

Aquest tram de l’autopista té una intensitat mitjana de trànsit diària d’uns 80.000 vehicles en sentit Barcelona, dels quals 20.000 es desvien cap a l’AP-7.

Anuncios